Blu-ray za 99 Kč    Nové výdejní místo Stodůlky    

 

 

Omlouváme se, ale v současné době není možné nakoupit digitální a fyzické zboží najednou.

Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

internetového obchodu Bontonland.cz

účinné od: 11. dubna 2023

 

Tyto obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vzájemná práva a povinnosti mezi Vámi jako kupujícím (případně uživatelem) a námi jako prodávajícím. Předtím, než začnete internetový obchod www.bontonland.cz využívat, přečtěte si tyto podmínky pozorně; kliknutím na registraci vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami, které se tím pro Vás stávají právně závaznými.

Provozovatelem internetového obchodu www.bontonland.cz je společnost SUPRAPHON Entertainment, a.s., se sídlem Palackého 740/1, 110 00, Praha 1, zapsána u Městského soudu v Praze, sp. zn. B/24409, IČ: 08166820, DIČ: CZ08166820, číslo účtu: 470950/5500 (dále jako „prodávající“, případně „my“).

Prostřednictvím webového rozhraní www.bontonland.cz má kupující možnost nákupu zboží prodávajícího (typicky CD, DVD, LP apod.) v internetovém obchodě (e-shopu).

Adresa provozovny je Musicpoint, Jungmannovo nám. 17, 110 00 Praha 1, mobil: +420  602 414 345, e-mail: prodejna@supraphon.cz

Adresa pro zasílání zboží (adresa internetového obchodu) v případě reklamace nebo odstoupení od smlouvy je Supraphon Entertainment a.s., Jeremiášova 947/16, 155 00 Praha 13,  mobil: +420 601 309 181, e-mail: bontonland@supraphon-entertainment.cz

Tyto podmínky se nevztahují na případy, kdy kupující je právnickou osobou či osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Kupující si je vědom toho, že prodávající nezajišťuje technické a softwarové vybavení na straně kupujícího ani připojení k internetu a že všechny náklady s tím spojené nese kupující sám. Kupující bere na vědomí, že kvalita služby (zejména rychlost) může do značné míry záviset na technickém vybavení kupujícího a způsobu jeho připojení k internetu.

ZMĚNY PODMÍNEK

Tyto podmínky mohou být prodávajícím měněny. Aktuální verzi podmínek k vytištění naleznete na adrese: https://www.bontonland.cz/obchodni-podminky/ Seznamujte se, prosím, před každým užitím služeb e-shopu, s aktuálním zněním podmínek. Datum počátku účinnosti stávající verze podmínek je uvedeno v záhlaví této stránky. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek. V případě, že s aktuální verzí podmínek nesouhlasíte, služeb a nákupu na e-shopu nevyužívejte.

OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Zboží prodávané kupujícím prostřednictvím e-shopu („Zboží“) představuje obvykle zvukový nebo zvukově obrazový nebo obrazový záznam (resp. jejich rozmnoženinu) hudebního nebo audiovizuálního díla/děl (včetně doprovodných materiálů) a jiných předmětů chráněných podle autorského zákona a jiných předpisů na ochranu duševního vlastnictví.

Prodávající má oprávnění k prodeji Zboží v rámci e-shopu na základě smluvních vztahů s nositeli práv a kolektivními správci.

Kupující je oprávněn při zakoupení užít zakoupené Zboží výhradně pro svoji vlastní osobní potřebu. Kupující není oprávněn Zboží ani jeho část kopírovat v jakékoli formě nad rámec své osobní potřeby a není oprávněn zpřístupňovat ho dalším osobám. Kupující není oprávněn využívat Zboží k získání jakéhokoli hospodářského prospěchu ani k podnikání (bez další licence).

Kupující není oprávněn Zboží jakkoli měnit a upravovat ani ho využít k vytvoření jiného výtvoru, s výjimkou případů, kdy se jedná o úpravu technického charakteru nezbytnou k užití Zboží pro osobní potřebu v souladu s těmito podmínkami.

Zapsané a nezapsané ochranné známky, obchodní firmy a jiná označení uvedená při používání e-shopu a Zboží a/nebo tvořící součást Zboží jsou majetkem prodávajícího nebo jeho smluvních partnerů a nesmí být jakkoli dále reprodukovány ani napodobovány.

Kupující se zavazuje, že se nebude pokoušet odstranit, změnit nebo obejít technické prostředky ochrany Zboží nebo informace o identifikaci práv ke Zboží.

Kupující se zavazuje, že se nebude pokoušet získat přístup ke Zboží jinak než v souladu s těmito podmínkami.

Kupující bere na vědomí, že jakékoli jednání porušující shora uvedené zákazy je porušením práv duševního vlastnictví s možností postihu podle zákona. Rovněž tak je to důvodem k okamžitému ukončení přístupu k e-shopu (odstoupení) ze strany prodávajícího.

VĚKOVÉ OMEZENÍ

Kupující mladší 18 let by měli mít k využívání e-shopu souhlas svých zákonných zástupců.

REGISTRACE A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Před využitím e-shopu může kupující dle vlastní volby provést registraci uživatele. Při registraci je kupující povinen zadat pravdivě a úplně všechny údaje, včetně údajů nepovinných, pokud se rozhodne je zadat. Provedením registrace je zřízen tzv. uživatelský účet. V případě změny kteréhokoli ze zadaných údajů se kupující zavazuje tuto změnu neprodleně zadat do svého uživatelského účtu. Shora uvedené platí obdobně při provádění platby za využití e-shopu. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen e-mailovou adresou a heslem. Uvedená elektronická adresa bude sloužit ke komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smluv. Kupující je povinen zachovat mlčenlivost a chránit před vyzrazením tyto údaje umožňující přístup k jeho uživatelskému účtu a nesmí umožnit využití jeho uživatelského účtu jinou osobou. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za následky spojené s porušením této povinnosti.

Kupující má právo svůj uživatelský účet kdykoli zrušit. Prodávající má právo zrušit uživatelský účet uživatele v případě, že kupující poruší podmínky nebo pokud nevyužije e-shop po dobu delší než 12 měsíců.

Registrací vyslovuje kupující svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů zadaných při registraci a při provádění platby, zejména s jejich vedením v databázi registrovaných uživatelů a jejich užitím pro účely nabídky nebo užívání e-shopu a doručování Zboží.

Prodávající nepředá osobní údaje kupujících žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení Zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

Prodávající neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne prodávajícímu tato data dobrovolně. Takováto data mohou být získána v případě, kdy se osoba dobrovolně zaregistruje za účelem využívání služeb serveru prodávajícího, účastní se průzkumu, účastní se hlasování atd. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány ani prodány třetí straně, kromě případů, kdy na to bude uživatel v době sběru dat výslovně upozorněn a vyjádří s tím souhlas.

Prodávající si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např. měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivý banner. Tato data jsou k dispozici
též jednotlivým zadavatelům reklamy, a to vždy jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě. Uživatelé by také měli vzít na vědomí, že data, která dobrovolně poskytnou do diskuzních
fór nebo jiných automaticky generovaných stránek, mohou být použita třetí stranou. Takovéto využití osobních informací však nelze kontrolovat a prodávající za toto nemůže nést a neponese žádnou  odpovědnost.                                                                                                          .

Na žádost kupujícího podnikne prodávající veškeré kroky k odstranění všech jeho osobních dat z databáze prodávajícího.

Soubory cookies

Na těchto internetových stránkách používáme soubory cookies a srovnatelné technologie, které jsou nabízeny buď námi samotnými nebo třetími stranami.

V případě souborů cookies se jedná o malé textové soubory, které jsou na Vašem zařízení ukládány přes prohlížeč. Soubory cookies nejsou používány k tomu, aby prováděly programy nebo stáhly na Váš počítač viry. Srovnatelné technologie jsou zejména Web Storage (Local/Session Storage), fingerprints, tagy (značky) nebo pixely. Některé soubory cookies zůstávají po určitou dobu na Vašem počítači a umožňují nám rozpoznat Váš počítač při Vaší další návštěvě (trvalé soubory cookies). Našim partnerům není dovoleno přes naše internetové stránky údaje pomocí souborů cookies shromažďovat, zpracovávat ani používat.

Většina prohlížečů soubory cookies a srovnatelné technologie standardně akceptuje. Zpravidla však můžete nastavení svého prohlížeče upravit tak, aby soubory cookies či srovnatelné technologie byly odmítnuty nebo uloženy pouze po předcházejícím souhlasu. V bezpečnostních nastaveních můžete rovněž dočasné nebo uložené soubory cookies nezávisle na sobě schválit nebo zakázat. Pokud soubory cookies deaktivujete, nebudete mít popřípadě některé funkce na našich internetových stránkách k dispozici, některé internetové stránky nebudou eventuálně správně zobrazeny a příp. Vám nemusí všechny naše nabídky fungovat zcela bezchybně. Abyste mohli plnohodnotně používat naši webovou prezentaci, musí být např. povoleny dočasné soubory cookies. Data uložená v našich souborech cookies nejsou propojována s Vašimi osobními údaji (jméno, adresa atd.). Bez Vašeho výslovného souhlasu nebudeme data uložená v našich souborech cookies propojovat s Vašimi osobními údaji (jméno, adresa atd.).

Nastavené soubory cookies můžete kdykoli sami vymazat otevřením příslušné položky nabídky ve svém internetovém prohlížeči nebo odstraněním souborů cookies na svém pevném disku. Podrobnosti naleznete v nabídce nápovědy svého internetového prohlížeče. Cookies relace budou po opuštění webové stránky opět vymazány a používají se zde pouze k tomu, aby umožnily uživatelsky přívětivou navigaci na webové stránce a načítání obsahu a k zaznamenávání statistických údajů.

Potřebné nástroje

Potřebné nástroje slouží k umožnění fungování základních funkcí naší webové stránky, jako například nákupní košík nebo přihlášení se do vašeho zákaznického účtu. Bez potřebných nástrojů nemůžeme poskytovat služby naší webové stránky.

Název

Partner

Expirace

Typ

Popis

CookiePanel

Hukot.net

1 rok

HTTP Cookie

Eviduje informaci o uvedeném souhlasu

PHPSESSID

bontonland.cz

relační

HTTP cookie

Identifikátor PHP session

_gcl_au

google.com

stálé

HTTP cookie

Propojování konverzí mimo landing page

CookiePanelID

Hukot.net

1 rok

HTTP cookie

Eviduje informaci o uvedeném souhlasu

Analytické nástroje

Analytické nástroje se používají na sběr statistických dat a analyzování chování uživatele, pro které se hodnotí přístupové údaje během vaší návštěvy. Například, analyzujeme zadané vyhledávané výrazy, frekvenci zobrazení stránky nebo užívání některých funkcí stránky. Pomocí tohoto hodnocení můžeme optimalizovat naši webovou stránku a vylepšit váš zážitek z jejího používání.

 

 

 

 

Název

Partner

Expirace

Typ

Popis

sid

seznam.cz

1 měsíc

HTTP cookie

Sledování konverzí v rámci Skliku.

_ga

google.com

2 roky

HTTP cookie

Používá se k rozlišení uživatelů.

_gid

google.com

24 hodin

HTTP cookie

Používá se k rozlišení uživatelů.

_hjFirstSeen

hotjar

30 minut

HTTP cookie

 

_hjAbsoluteSessionInProgress

hotjar

30 minut

HTTP cookie

 

_hjTLDTest

hotjar

relace

HTTP cookie

 

_hjSessionUser_*

 

1 rok

HTTP cookie

 

_hjSession_*

 

30 minut

HTTP cookie

 

Marketingové nástroje

Marketingové nástroje se používají k poskytování personalizovaných reklam nebo na doporučení zajímavých produktů pomocí profilů uživatelů. Přístupové údaje se hodnotí na účel zobrazování reklam na naší webové stránce, a reklam od jiných poskytovatelů, které korespondují s vašimi relevantními potřebami a přáními. Aby to bylo možné, používáme také tzv. "retargeting" a měříme úroveň úspěchu (konverzi) našich reklamních kampaní. Marketingové nástroje zahrnují přihlášení přes účet na sociálních sítích, plug-iny sociálních sítí, a integrovaná externí média, jako například videa, mapy nebo systémy hodnocení.

Název

Partner

Expirace

Typ

Popis

test_cookie

doubleclick.net

15 minut

HTTP cookie

Používá se k rozlišení, jestli prohlížeč používá cookies

_fbp

facebook.com

3 měsíce

HTTP cookie

Ukládání a sledování návštěv napříč weby

Fr

facebook.com

3 měsíce

HTTP cookie

Ukládání a sledování návštěv napříč weby

_dc_gtm_UA-*

google.com

1 minuta

HTTP cookie

Ukládá unikátní ID uživatele

 

Odebrat, nebo upravit udělený souhlas s používání souborů cookies můžete kliknutím na tlačítka

Odebrat souhlas   Upravit souhlas

V případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním osobních údajů včetně stížností se lze obrátit na prodávajícího na bontonland@supraphon-entertainment.cz.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů kupujícího se rovněž lze obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, web: https://www.uoou.cz.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Tyto podmínky tvoří součást kupní smlouvy mezi prodávajícím na straně jedné a jednotlivými kupujícími na straně druhé.

Kupující určuje Zboží ke koupi ze Zboží nabízeného v e-shopu; tato nabídka je však pouze výzvou ke kontraktaci a nezaručuje dostupnost nabízeného Zboží. Kupní smlouva je uzavřena teprve potvrzením (akceptací) objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském účtu. Před potvrzením objednávky má kupující možnost seznámit se na webovém rozhraní s informacemi o Zboží, včetně uvedení cen jednotlivého Zboží (včetně všech daní, poplatků a jiných podobných peněžitých plnění), o způsobu úhrady kupní ceny Zboží, způsobu a času dodání Zboží a o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží. Odeslání objednávky, tj. potvrzení tlačítka „Objednávka zavazuje k platbě“, zavazuje kupujícího k převzetí Zboží a zaplacení kupní ceny a souvisejících finančních plnění dle objednávky.

Prodávající se kupní smlouvou zavazuje předat kupujícímu Zboží a převést na kupujícího vlastnické právo ke Zboží. Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny, vč. daně z přidané hodnoty a včetně přepravních nákladů a poštovného, je-li povinen je hradit.

Zboží je expedováno, resp. připraveno pro kupujícího zpravidla do 3 pracovních dní ode dne potvrzení objednávky. Není-li Zboží na skladě, prodávající bude bez zbytečného odkladu informovat kupujícího.

Dodáním se v těchto podmínkách rozumí umožnění dispozice se Zbožím kupujícímu. Zboží je možné kupujícímu předat následujícími způsoby:

 • zaslání prostřednictvím České pošty službou Balík do Ruky
 • zasláním prostřednictvím přepravních služeb Zásilkovna.cz a GLS
 • osobně v případě přímého prodeje na pobočce
 • Cena za dopravu je uvedena na této stránce.

Přepravní náklady a poštovné hradí kupující; v případě, že kupní cena (s DPH) přesahuje 2.000 Kč, hradí přepravní náklady a poštovné prodávající. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena Zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu Zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu Zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu Zboží prodávajícímu uhradit.

Při převzetí Zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě závad neprodleně informovat přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutné neprodleně oznámit na adresu bontonland@supraphon-entertainment.cz. V případě poškozené zásilky je nutné s přepravcem sepsat škodní protokol a tento neprodleně zaslat prodávajícímu.

ODSTOUPENÍ KUPUJÍCÍHO OD KUPNÍ SMLOUVY, VRÁCENÍ A VÝMĚNA ZBOŽÍ A DALŠÍ INFORMACE PRO KUPUJÍCÍHO

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez jakéhokoli důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne převzetí Zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje ve lhůtě odeslat oznámení o uplatnění práva odstoupit od kupní smlouvy. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Kupující bere na vědomí, že dle ust. § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil.

Prodávající je oprávněn odepřít plnění (vrácení kupní ceny) do doby, než kupující splní svoji povinnost vrátit převzaté Zboží nebo kupující prokáže, že Zboží odeslal zpět.

Postup kupujícího při odstoupení od smlouvy:

 •  odeslat dopis (v písemné formě na adresu prodávajícího nebo v elektronické formě na adresu bontonland@supraphon-entertainment.cz) s informací o úmyslu odstoupit od kupní smlouvy (tj. „Odstupuji tímto od kupní smlouvy…“) popřípadě dopis osobně donést na prodejnu, pokud možno s uvedením čísla kupní smlouvy (čísla faktury), čísla svého bankovního účtu (pokud žádáte o vrácení zaplacené kupní ceny na účet, v jiném případě uveďte svou adresu pro vrácení zaplacené kupní ceny pomocí složenky), data a svého podpisu,
 • Zboží je nutné nejpozději do 14 dnů od odstoupení doručit na adresu SUPRAPHON Entertainment a.s., Jeremiášova 947/16, Praha 13, PSČ 15500. Do adresáta prosíme uvést Reklamace Bontonland.cz. Přiložte kopii uvedeného dopisu; Zboží odesílané zpět na adresu prodávajícího by mělo být v původním nepoškozeném obalu, nerozbalené, bez známek použití, musí být nepoškozené a kompletní, pokud možno spolu s kopií dokladu o zaplacení; Zboží se nesmí posílat na dobírku (v takovém případě nebude vyzvednuto); doporučujeme Zboží pojistit; Zboží je také možné ve stejné lhůtě osobně donést na prodejnu, odkud bude vráceno na adresu internetového obchodu,
 • při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení Zboží zašleme peníze za Zboží nebo jejich část (odpovídající kupní ceně zaplacené za Zboží ponížené o částku úměrnou opotřebení, resp. o skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží) převodem na kupujícím uvedený bankovní účet či složenkou na kupujícím uvedenou adresu, a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení Zboží,
 • v případě nesplnění některé z výše uvedených nutných podmínek bude Zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět; prodávající je v takovém případě oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.
 • v případě, že se Zbožím byly kupujícímu dodány zdarma dárky, je kupující povinen v případě odstoupení od smlouvy vrátit i tyto poskytnuté dárky.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena Zboží se udává včetně DPH. Prodávající může cenu Zboží měnit; pro kupujícího je závazná cena uvedená prodávajícím v okamžiku odeslání objednávky, případně tzv. předobjednávky v případě titulů dosud nevydaných nebo dočasně nedostupných.

Slevy jsou platné v okamžiku zobrazení na e-shopu a jejich platnost může být časově omezená, neomezená nebo v případě Zboží omezená do vyprodání zásob, jak je u jednotlivého Zboží uvedeno. Ceny Zboží nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování.

Platbu za objednané Zboží je možné uskutečnit následujícími způsoby:

 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním vyzvednutí při předání Zboží (v případě nákupu v kamenných prodejnách),
 • v hotovosti při doručení Zboží na dobírku (hotovost přebírá pracovník přepravce),
 • bankovním převodem
 • transakcí platební / kreditní kartou
 • dalšími platebními metodami uvedenými v části platby

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající se zavazuje vystavit kupujícímu daňový doklad na zaplacenou cenu služby, resp. cenu Zboží, a to na základě žádosti kupujícího. Kupující souhlasí se zasíláním daňových dokladů elektronickou cestou.

NABÍDKA E-SHOPU A DOSTUPNOST SLUŽBY

Prodávající rozhoduje o tom, které Zboží bude v rámci nabídky e-shopu nabízeno a jaká bude cena Zboží. Kupující nemá žádný nárok vyplývající ze zúžení nabízeného Zboží nebo změny cen za Zboží. Kupující bere na vědomí možnou dočasnou nedostupnost e-shopu z důvodu nutné údržby webových stránek nebo dodržení pokynů nositelů práv. Prodávající má kdykoli právo rozhodnout o ukončení provozování e-shopu.

Je prioritním zájmem prodávajícího udržovat plnou funkčnost webových stránek, na nichž je e-shop provozován, zdokonalovat a rozšiřovat jeho funkce a vytvářet uživatelsky příznivé prostředí. Prodávající  však nenese odpovědnost za vady uživatelem objednané služby či prodlení s dodáním Zboží vzniklé v důsledku zásahu jiné osoby do webových stránek e-shopu nebo uživatelského účtu nebo v důsledku užití e-shopu nebo uživatelského účtu v rozporu s těmito podmínkami a jejich určením, a v případě poruch funkčnosti datové sítě kupujícího, veřejné datové sítě, hardwarového nebo softwarového vybavení kupujícího, ani za nepřímé škody tím způsobené jako je ztráta dat kupujícího apod. Webové stránky mohou být ve výjimečných případech dočasně nedostupné s důvodu nutné údržby hardware nebo software.

Helpdesk pro kupující a podmínky jejího fungování jsou dostupné na adrese: https://www.bontonland.cz/kontakt/

Objednávky prostřednictvím e-shopu na adrese www.bontonland.cz je možné podávat 7 dní v týdnu 24 hodin denně. Zboží je expedováno pouze v pracovních dnech. Otevírací doba jednotlivých poboček je zveřejněna u popisu každé pobočky na stránce Prodejen.

Pracovní doba e-shopu je - pracovní dny od 8:00 - 16:30 hod.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Prodávající poskytuje na své Zboží záruku kupujícím, a to v trvání 24 měsíců od převzetí Zboží kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. Jako záruční list slouží kupujícímu vystavené potvrzení o zakoupení Zboží.

Vyskytnou-li se v době trvání záruky na Zboží vady, je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího nárok na bezplatné odstranění vady nebo výměnu Zboží.  Není-li možné vadu odstranit ani dodat náhradní Zboží, může kupující žádat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy v rozsahu vadného plnění odstoupit.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené násilným působením na Zboží (náraz, pád, voda apod.), opotřebením Zboží způsobeným jeho obvyklým užíváním apod. U zlevněného Zboží se záruka nevztahuje na vady, pro něž bylo Zboží zlevněno. Záruku nelze uplatnit na škody, které vyplývají z neodborně úpravy, a na škody způsobené přírodními živly nebo vyšší mocí.

Místem pro uplatnění reklamace je prodejna Musicpoint, na adrese Jungmannovo nám. 17, 110 00 Praha 1, v provozní době: Po – Pá: 10:00 – 19:00, So: 10:00-15:00, Ne - zavřeno. Reklamované Zboží lze dále zaslat na adresu skladu prodávajícího přepravní službou (takové Zboží nesmí být zasláno na dobírku, mělo by být pojištěno, zásilka by měla též obsahovat kopii nákupního dokladu a popis závady či důvodu reklamace). Adresa skladu je  Supraphon Entertainment a.s., Jeremiášova 947/16, Praha 13, PSČ 15500. Do adresáta prosíme uvést Reklamace Bontonland.cz.

Dopravu reklamovaného Zboží v případě, že kupující neuplatňuje reklamaci osobně, hradí kupující. V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na náhradu přiměřených nákladů dopravy reklamovaného Zbo­ží. Neuplatní-li právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, platí námitka prodávajícího, že právo nebylo uplatněno včas.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutné neprodleně oznámit na adresu bontonland@supraphon-entertainment.cz. V případě poškozené zásilky je nutné s přepravcem sepsat škodní protokol a tento neprodleně zaslat prodávajícímu.

Kontakt na zákaznické oddělení najdete zde. Telefonní číslo na zákaznickou linku: +420 601 309 181.

Po podání reklamace prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující své právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Prodávající dále kupujícímu vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a v případě zamítnutí reklamace odůvodnění zamítnutí. Uplatnil-li kupující reklamaci osobně, je povinen si Zboží vyzvednout; po uplynutí jednoho měsíce od oznámení o vyřízení reklamace je kupující povinen platit skladné ve výši 100,– Kč týdně, splatné měsíčně zpětně.

 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobou, která v minulosti porušila podmínky, nebo která v minulosti porušila práva duševního vlastnictví nebo existuje takové důvodné podezření (např. pro totožnost IP adresy). K tomu účelu je prodávající oprávněn zrušit nebo dočasně zablokovat uživatelský účet.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy a při placení ceny za Zboží. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a využíváním služeb e-shopu si hradí kupující sám.

Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud kupující neuhradí cenu Zboží řádně a včas. V případě zrušení kupní smlouvy je kupující povinen vrátit Zboží obdobně jako v případě jeho odstoupení.

Tyto podmínky a všechny smlouvy podle nich uzavřené se řídí českým právním řádem (s výjimkou kolizních norem) s vyloučením použití ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží sjednané ve Vídni dne 11. dubna 1980. To platí i pro smluvní vztahy s cizím prvkem. Pro spory vzniklé v souvislosti se smlouvou o poskytnutí služby se sjednává výlučná pravomoc českých soudů. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: //www.coi.cz.

Kupní smlouva je uzavírána výhradně v českém jazyce. Kupní smlouva nebude v listinné formě vyhotovována a nebude uložena u prodávajícího a prodávající neumožní kupujícímu přístup ke smlouvě, a proto se doporučuje kupujícímu uchovat uzavřenou kupní smlouvu, tj. potvrzenou objednávku a tyto podmínky.

Originál podmínek je uložen v sídle prodávajícího. Prodávající je povinen umožnit kupujícímu nahlédnout do originálu podmínek a pořídit si na jeho vlastní náklad jejich opis.

Kupující je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální až do splnění všech svých povinností vyplývajících z kupní smlouvy.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem zveřejnění a vztahují se na kupní smlouvy, resp. smlouvy o poskytnutí služeb uzavřené v době jejich účinnosti. Předchozí verze podmínek jsou dostupné na stránkách prodávajícího.

Historie změn:

 

 

  Zasílání novinek, akcí a slev přednostně na váš email!
Odeslat

Copyright © 2021 Bontonland.cz.Všechna práva vyhrazena.
Pokud máte jakékoliv dotazy, nebo problémy se zobrazením našich stránek, kontaktujte nás.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.